Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy

Formularz
odstąpienia
od umowy

Pouczenie
o prawie odstąpienia
od umowy

Wzór
formularza
reklamacyjnego (Przedsiębiorca)

Wzór
formularza
reklamacyjnego
(Konsument)

(z oficjalnego regulaminu sklepu Wellisair)
13.1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl lub pisemnie (listem poleconym albo przesyłką kurierską) na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer zamówienia), a także w zakresie jakich towarów (wystarczy wskazać te towary i ich ilość).

13.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest również dostępny pod adresem: https://wellisair.pl/wp-content/uploads/Formularz-odstapienia-od-umowy.docx. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

13.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym taką umowę – w zakresie towarów objętych odstąpieniem – uważa się za niezawartą.

13.4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia ROSENBERG POLSKA towaru objętego odstąpieniem od umowy, a ROSENBERG POLSKA zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność za towary objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez ROSENBERG POLSKA.

13.5. Klient ma obowiązek zwrócić towar objęty odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że towar zostanie odesłany przed jego upływem na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13.7. Zwrotu płatności za towar objęty odstąpieniem od umowy ROSENBERG POLSKA dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. ROSENBERG POLSKA zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy:

(a) ROSENBERG POLSKA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ROSENBERG POLSKA utraci prawo odstąpienia od umowy;
(b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(f) Klient wyraźnie żądał, aby ROSENBERG POLSKA przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli ROSENBERG POLSKA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

13.9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacji określonej w pkt. 13.8 Regulaminu będzie bezskuteczne wobec ROSENBERG POLSKA.

13.10. Do niniejszego Regulaminu dołącza się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Treść ww. pouczenia dostępna jest również na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://wellisair.pl/wp-content/uploads/Pouczenie-o-prawie-odstapienia-od-umowy-dla-konsumentow.docx

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Pouczenie
o prawie odstąpienia
od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli są Państwo:

  • konsumentem albo
  • przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który w ramach Sklepu internetowego Wellisair.pl zawiera z ROSENBERG POLSKA umowę bezpośrednio związaną z Państwa działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej

mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie od 14 dni odbioru towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, tj. operatora i właściciela Sklepu internetowego Wellisair.pl – o swojej decyzji, przekazując nam swoje jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ zwrocie towaru w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez wiadomość drogą elektroniczną (e-mailem) na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@wellisair.pl;
  • poprzez pismo wysłane listem poleconym lub kurierem na adres: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o. (z dopiskiem: „ZWROT”).

Proponujemy, aby skorzystali Państwo z naszego formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: https://wellisair.pl/… , jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby dostarczyli nam Państwo swoje oświadczenie (np. poprzez nasz formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dnia odbioru towaru).

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w naszym Sklepie internetowym taką umowę uważa się za niezawartą (oczywiście w zakresie, w jakim dokonują Państwo odstąpienia/ zwrotu towaru). Mają Państwo obowiązek zwrócenia nam towaru objętego odstąpieniem od umowy, a my zwracamy Państwu uiszczoną na nasz rachunek płatność, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez ROSENBERG POLSKA.

Towar objęty odstąpieniem od umowy (zwrotem) mają Państwo obowiązek zwrócić nam niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że odeślą Państwo towar przed upływem tego terminu. Towar powinien zostać zwrócony na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta (art. 34 ust. 2) będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Informujemy również, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Zwrot płatności za towar objęty odstąpieniem od umowy dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy będzie bezskuteczne wobec ROSENBERG POLSKA w sytuacji, gdy:

  • ROSENBERG POLSKA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ROSENBERG POLSKA utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Klientowi prawo odstąpienia od takiej umowy nie przysługuje. Złożenie oświadczenia o odstąpienia od takiej umowy nie wywrze żadnego skutku prawnego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w sytuacji, gdy zawarli Państwo umowę jako przedsiębiorca, jeśli z treści umowy będzie wynikało, że umowa ta ma dla Państwa charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej.