Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WELLISAIR.PL

Obowiązujący od dnia 13.01.2021

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, jak również prawa i obowiązki Klientów oraz ROSENBERG POLSKA jako sprzedającego, w związku z dokonywanymi zamówieniami Klientów i sprzedażą zamówionego towaru przez ROSENBERG POLSKA na rzecz Klientów.

1.2. Sklep internetowy Wellisair.pl dostępny pod adresem www.wellisair.pl jest prowadzony przez ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211166, posługująca się NIP: 5342260540, REGON: 015756887, o kapitale zakładowym w wysokości 200 tys. zł.

1.3. Kontakt z ROSENBERG POLSKA możliwy jest:

(a) pod adresem siedziby ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa;
(b) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@wellisair.pl;
(c) telefonicznie pod numerem: +48 604 822 658.

1.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej pod adresem https://wellisair.pl/regulamin/. Klient może wyświetlić treść tego Regulaminu w przeglądarce, a także pobrać go, odtwarzać w dowolnej chwili oraz utrwalić na dowolnym nośniku (w tym poprzez wydruk) do użytku osobistego, w szczególności dla celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. Wykorzystanie treści niniejszego Regulaminu dla innych celów bez zgody ROSENBERG POLSKA jest zabronione.

1.5. Klient dokonujący zakupu towarów w Sklepie internetowym potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść. Realizacja zamówienia bez akceptacji niniejszego Regulaminu jest niemożliwa.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

(a) ROSENBERG POLSKA – ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211166, posługująca się NIP: 5342260540, REGON: 015756887, o kapitale zakładowym w wysokości 200 tys. zł, tj. podmiot będący właścicielem i operatorem Sklepu internetowego – Wellisair.pl, jak również sprzedającym towary, z którym Klient zawiera umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, a w zakresie obsługi Konta Klienta – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. ROSENBERG POLSKA jest również administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych w ramach Sklepu internetowego;
(b) Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, występująca jako konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorca na prawach konsumenta, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym dokonująca zamówienia towarów w ramach Sklepu internetowego;
(c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
(d) Konto Klienta – indywidualne konto użytkownika będącego Klientem, założone i prowadzone w systemie informatycznym ROSENBERG POLSKA, które umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego oraz dokonywaniem zamówień towarów w ramach Sklepu internetowego;
(e) konsument – osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu internetowego zakupu towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
(f) przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym mowa w pkt. 2 lit. g niniejszego Regulaminu;
(g) przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który w ramach Sklepu internetowego zawiera z ROSENBERG POLSKA umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a w związku z tym przysługują mu pewne prawa właściwe dla konsumentów (m.in. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej), wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
(h) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
(i) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1);
(j) Sklep internetowy – sklep online działający w serwisie internetowym pod adresem www.wellisair.pl, w ramach którego Klient może dokonać zamówienia towaru z dostępnego asortymentu ROSENBERG POLSKA;
(k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać:

(a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, tablet, smartfon);
(b) dostęp do Internetu;
(c) adres poczty e-mail wraz z dostępem do konta tej poczty e-mail;
(d) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej bądź inną umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu internetowego i zapewniającą korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

3.2. W ramach Sklepu internetowego ROSENBERG POLSKA zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem w celu dostosowania treści witryny internetowej do oczekiwań i preferencji Klienta. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wellisair.pl/polityka-prywatnosci/

3.3. Klient może wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. ROSENBERG POLSKA informuje jednak, że wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym oraz prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu internetowego.

3.4. ROSENBERG POLSKA informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną po stronie Klienta może się wiązać z ryzykiem nieuprawnionego pozyskania i wykorzystania danych Klienta przez osoby trzecie bądź wprowadzenia przez takie osoby do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania. ROSENBERG POLSKA dokłada należytej staranności, aby zapewnić Klientom bezpieczne korzystanie ze Sklepu internetowego, jednakże w celu uniknięcia ryzyka naruszenia prywatności Klientów zaleca się, aby Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie takiego ryzyka, w szczególności program antywirusowy oraz zaporę sieciową typu firewall.

4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

4.1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Przez korzystanie ze Sklepu internetowego rozumie się każdą czynność Klienta, która prowadzi do działania pomiędzy systemem teleinformatycznym Klienta a systemem informatycznym, w ramach którego funkcjonuje Sklep internetowy, w szczególności do wyświetlenia witryny Sklepu internetowego, zapoznania się z treścią dostępną w Sklepie internetowym oraz wpływu na funkcjonowanie Sklepu internetowego.

4.2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, narzędzi lub urządzeń.

4.3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego lub prowadzonej działalności gospodarczej. Wiąże się to również z przestrzeganiem praw własności intelektualnej, przysługujących ROSENBERG POLSKA bądź innym podmiotom w stosunku do treści udostępnionych w Sklepie internetowym. Klient może korzystać z takich treści jedynie w zakresie, w jakim prawa te nie doznają żadnego uszczerbku, przede wszystkim dla własnego użytku osobistego lub prowadzonej działalności gospodarczej.

4.4. Zabrania się dostarczania i przekazywania w ramach Konta Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa (m.in. propagujących przemoc, pornografię, inne zachowania niezgodne z prawem, zniesławiających inną osobę), dyskryminującym, naruszającym dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, obraźliwych, a także reklamujących własne towary i usługi.

4.5. Zabrania się wykorzystywania Konta Klienta do podejmowania w stosunku do innych Klientów oraz osób trzecich działań marketingowych, w tym rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.

4.6. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla ROSENBERG POLSKA oraz innych Klientów.

4.7. Zabrania się pozyskiwania danych osobowych innych Klientów, choćby dostęp do tych danych uzyskany został w sposób przypadkowy albo zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4.8. Klient w ramach Sklepu internetowego obowiązany jest posługiwać się prawdziwymi danymi osobowymi, niezbędnymi do zapewnienia możliwości korzystania z Konta Klienta oraz składania zamówień. To samo dotyczy danych firmowych w przypadku Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Rejestracja Konta Klienta

5.1. ROSENBERG POLSKA świadczy drogą elektroniczną, w ramach Sklepu internetowego, usługi w zakresie:

(a) umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
(b) złożenia zamówienia online w ramach Sklepu internetowego, w tym również w opcji bez zakładania Konta Klienta;

5.2. Usługi, o których mowa w pkt 5.1, polegają na umożliwieniu Klientowi utworzenia (rejestracji) Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz korzystania przez Klienta (po zalogowaniu) z tego Konta Klienta i wszystkich jego funkcjonalności, w szczególności składania zamówień towarów z dostępnego asortymentu.

5.3. Rejestracja Konta Klienta jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna, a także nie wiąże się z korzystaniem z innych usług świadczonych przez ROSENBERG POLSKA bądź inny podmiot.

5.4. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz utworzenia hasła dostępu. Dane te będą służyły Klientowi za dane do poprawnego logowania do Konta Klienta.

5.5. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z podaniem przez Klienta jego danych mogących stanowić dane osobowe. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajduje się w pkt. 18 Regulaminu.

5.6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj”. Po pomyślnej rejestracji Konto Klienta zostaje aktywowane. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca prawidłowe dokonanie rejestracji Konta Klienta.

5.7. Z chwilą zarejestrowania Konta Klienta dochodzi do zawarcia między Klientem a ROSENBERG POLSKA umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi utworzenia i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony aż do zamknięcia lub usunięcia Konta Klienta.

6. Logowanie do Konta Klienta

6.1. Po prawidłowym utworzeniu Konta Klienta Klient może zalogować się na swoje Konto Klienta poprzez podanie użytego podczas rejestracji loginu (adresu e-mail) oraz hasła, a następnie naciśnięciu przycisku „Zaloguj się”.

6.2. W przypadku zapomnienia hasła dostępu do Konta Klienta można skorzystać z opcji przypomnienia hasła poprzez przycisk „Zapomniałeś hasła?”. Wówczas po podaniu loginu lub adresu e-mail użytego przy rejestracji Konta Klienta i kliknięciu przycisku „Resetuj hasło” na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła do Konta Klienta. Możliwe jest również skontaktowanie się z ROSENBERG POLSKA drogą elektroniczną w celu zresetowania hasła dostępu.

6.3. W przypadku problemów z logowaniem Klient proszony jest o kontakt z ROSENBERG POLSKA.

7. Korzystanie z Konta Klienta

7.1. Klient może w dowolnym czasie korzystać z Konta Klienta aż do momentu zablokowania lub usunięcia tego Konta Klienta.

7.2. W ramach Konta Klienta możliwe jest:

(a) uzyskanie informacji o złożonych zamówieniach;
(b) uzyskanie dostępu do historii zamówień oraz innych informacji o zamówieniach Klienta;
(c) dokonanie zamówienia towarów z dostępnego asortymentu;
(d) sprawdzenie oraz modyfikacja danych osobowych;
(e) zmiana hasła dostępu.

7.3. Korzystanie z Konta Klienta może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności § 3-4 Regulaminu.

8. Składanie zamówień

8.1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać po zalogowaniu do Konta Klienta albo bez takiego zalogowania (jako kupujący nieposiadający Konta Klienta).

8.2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru z dostępnego asortymentu w Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane o dowolnej porze z dowolnego miejsca, przy spełnieniu wymagań określonych w pkt. 3.1 Regulaminu.

8.3. W celu złożenia zamówienia należy w ramach Konta Klienta skompletować zamówienie, zweryfikować je w koszyku oraz potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów. Następnie należy wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych do dostawy oraz nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”.

8.4. W trakcie składania zamówienia Klient kompletuje zamówienie poprzez skorzystanie z koszyka w Sklepie internetowym. W koszyku zapisują się wszystkie towary w wybranej ilości, które zostały wybrane przez Klienta poprzez opcję „Dodaj do koszyka”. Klient dokonuje wyboru wyłącznie tych towarów, które są dostępne w asortymencie ROSENBERG POLSKA w Sklepie internetowym, po cenach wskazanych w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.

8.5. W podglądzie koszyka oraz po wejściu w koszyk podawana jest informacja o zsumowanej wartości zamówienia (jest to kwota brutto, jaką Klient będzie musiał zapłacić za towary po ich zamówieniu). Wartość ta będzie każdorazowo podawana w procesie składania zamówienia. Klient jest również informowany o całkowitej wartości zamówienia, obejmującej zsumowaną wartość zamawianych towarów, koszty dostawy oraz wszelkie podatki i cła. Wartość ta stanowi ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta i może ulec zmianie wskutek dodania lub anulowania określonego towaru bądź zmiany jego ilości.

8.6. W formularzu zamówienia Klient obowiązany jest wskazać:

(a) imię i nazwisko,
(b) kraj / region miejsca doręczenia,
(c) adres zamieszkania/ do wysyłki,
(d) numer telefonu,
(e) adres e-mail,
(f) a w przypadku firm – również nazwa i adres siedziby firmy, a także NIP.

8.7. Jeśli Klient dokonuje zamówienia jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, a więc gdy zamówienie nie ma dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, zobowiązany jest on w treści zamówienia oświadczyć, że zamówienie nie ma dla niego charakteru zawodowego. W przypadku braku takiego oświadczenia zamówienie będzie traktowane jak zamówienie Klienta będącego przedsiębiorcą, mające dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a Klientowi nie będą przysługiwały prawa właściwe dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Ww. oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w chwili wysłania zamówienia.

8.8. Zamówienie może być złożone wyłącznie po akceptacji Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu podczas składania zamówienia, po wypełnieniu formularza zamówienia, a przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę” poprzez zaznaczenie pola wyboru z akceptacją Regulaminu. Klient może przy tym kliknąć w link do Regulaminu i zapoznać się z jego treścią, jak również pobrać ten Regulamin.

8.9. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, zarówno pod kątem rodzaju i ilości towaru, jak również danych do dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

8.10. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza złożenie ROSENBERG POLSKA oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty. Do momentu przekazania Klientowi przez ROSENBERG POLSKA wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji zarówno Klient, jak i ROSENBERG POLSKA są związani taką ofertą.

8.11. ROSENBERG POLSKA może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z powodu braku dostępności towaru w swoim asortymencie albo z innej ważnej przyczyny, która zostanie wskazana Klientowi w wiadomości e-mail przekazanej Klientowi na podany adres poczty elektronicznej.

8.12. Oferta, o której mowa w pkt. 8.10 Regulaminu (złożone zamówienie), zostanie potwierdzona przez ROSENBERG POLSKA z chwilą przekazania Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą tą rozpoczyna się bieg realizacji zamówienia przez ROSENBERG POLSKA.

8.13. Wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w pkt. 8.12 Regulaminu, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia wraz z linkami do Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza reklamacyjnego.

9. Ceny towarów i faktury

9.1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) oraz cła i inne należności publicznoprawne.

9.2. Ceny towarów dotyczą jednej sztuki towaru dostępnego w asortymencie ROSENBERG POLSKA.

9.3. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru podawane są na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszt dostawy towaru uwzględniany jest w całkowitej wartości zamówienia po wyborze sposobu dostawy. Wówczas całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszty jego dostarczenia. Koszty dostawy może ponosić ROSENBERG POLSKA, jeśli taka informacja widnieje w formularzu zamówienia.

9.4. Informacje o cenie towarów dostępne są na stronie Sklepu internetowego przy prezentowanym towarze.

9.5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień poprzez Sklep internetowy. Ceny, jak również inne dane dotyczące towarów, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9.6. Ceny towarów przedstawione w Sklepie internetowym mogą ulec zmianie, jednak zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.

9.7. Po zamówieniu towaru w Sklepie internetowym Klientowi w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru zostanie doręczona faktura VAT (rachunek) obejmująca przedmiot zamówienia.

9.8. Faktura VAT (rachunek) zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta załącznika stanowiącego fakturę VAT w formacie PDF. W ten sam sposób doręczane będą ewentualne korekty faktur.

9.8. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w pkt. 9.8 Regulaminu.

9.10. Faktura VAT w formie papierowej będzie wysłana na podany adres Klienta na wyraźne żądanie Klienta przekazane ROSENBERG POLSKA drogą elektroniczną lub pisemnie na adres kontaktowy ROSENBERG POLSKA.

9.11. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym ROSENBERG POLSKA.

10. Forma płatności

10.1. Klient w formularzu zamówienia informowany jest o dostępnych formach płatności w ramach składanego zamówienia.

10.2. Podstawową formą płatności jest przelew bankowy (bądź wpłata) na rachunek bankowy ROSENBERG POLSKA.

10.3. ROSENBERG POLSKA może umożliwić Klientowi płatność w innej formie, także przy użyciu narzędzi online obsługiwanych przez zewnętrznych operatorów.

10.4. ROSENBERG POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania, przetwarzanie danych, bezpieczeństwo, udostępniane treści i inne kwestie związane z obsługą płatności realizowaną przez podmiot zewnętrzny.

11. Realizacja zamówień

11.1. ROSENBERG POLSKA po wpłynięciu nowego zamówienia Klienta niezwłocznie podejmuje czynności weryfikujące zamówienie Klienta pod kątem jego realizacji.

11.2. W przypadku uznania, że złożone przez Klienta zamówienie jest całkowicie lub częściowo niemożliwe do zrealizowania, przede wszystkim z powodu braku określonego towaru lub jego ilości na stanie albo gdy nierealne jest jego pozyskanie w krótkim terminie, ROSENBERG POLSKA może odstąpić od całości lub części umowy, w zakresie, w jakim umowa nie może zostać zrealizowana. O odstąpieniu od umowy ROSENBERG POLSKA informuje Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty zamówienia.

11.3. Jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane, ROSENBERG POLSKA przekazuje Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Od dnia przekazania ww. informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji rozpoczyna bieg do realizacji zamówienia przez ROSENBERG POLSKA.

11.4. ROSENBERG POLSKA realizuje zlecenie według treści zamówienia złożonego przez Klienta. ROSENBERG POLSKA nie odpowiada za omyłki i braki w zamówieniu złożonym przez Klienta.

11.5. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji i dotyczy wyłącznie czynności, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu leżą po stronie ROSENBERG POLSKA. Oznacza to, że do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. Realizację zamówienia po stronie ROSENBERG POLSKA kończy przekazanie towaru do wysyłki podmiotowi realizującemu dostawę.

12. Dostawa

12.1. Towary zamawiane w Sklepie internetowym mogą być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ROSENBERG POLSKA może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zamówienia.

12.2. Koszty dostawy towaru zamówionego w Sklepie internetowym ponosi Klient, chyba że w informacji o sposobie dostawy wskazano, że koszty te ponosi ROSENBERG POLSKA.

12.3. Towary zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze, a jeżeli podmiot realizujący dostawę dokonuje dostaw także w inne dni – również w dni, w których podmiot realizujący dostawę dokonuje dostaw.

12.4. Czas realizacji dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i podmiotu realizującego dostawę. Całkowity czas realizacji zamówienia zostanie powiększony o czas dostawy.

12.5. ROSENBERG POLSKA ponosi odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Za przypadkową utratę lub uszkodzenia zamówionego towaru od momentu przyjęcia przesyłki do jej wydania Klientowi odpowiada podmiot realizujący dostawę. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzi do Klienta z chwilą odbioru tego towaru.

12.6. ROSENBERG POLSKA nie odpowiada za działania i zaniechania podmiotu realizującego dostawę towaru.

12.7. ROSENBERG POLSKA nie odpowiada za brak odbioru zamówionego towaru. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru od podmiotu realizującego dostawę obowiązywać będą zasady określone przez ten podmiot.

12.8. W przypadku odesłania towaru przez podmiot realizujący dostawę wskutek braku odbioru towaru przez Klienta ROSENBERG POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przechowanie towaru, ponowną dostawę ani inne skutki nieodebrania towaru przez Klienta (ewentualne ryzyko przypadkowej utraty towaru ponosi w takiej sytuacji Klient). W takiej sytuacji Klient ma obowiązek odbioru zamówionego towaru w terminie 30 dni od dnia przyjęcia towaru przez ROSENBERG POLSKA po jego odesłaniu wskutek braku odbioru przez Klienta. Klient może również ustalić nowy termin i sposób dostawy; koszty ponownej dostawy zamówionego towaru ponosi Klient, chyba że ROSENBERG POLSKA przekaże w tym zakresie inną informację Klientowi.

12.9. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru przez Klienta ROSENBERG POLSKA ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji ROSENBERG POLSKA złoży Klientowi stosowne oświadczenie drogą mailową bądź pisemnie na adres zamieszkania lub korespondencyjny Klienta. ROSENBERG POLSKA może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta.

12.10. Klient w momencie odbioru zamówionego towaru powinien sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie ww. protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

13. Prawo odstąpienia od umowy

13.1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl lub pisemnie (listem poleconym albo przesyłką kurierską) na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer zamówienia), a także w zakresie jakich towarów (wystarczy wskazać te towary i ich ilość).

13.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest również dostępny pod adresem: https://wellisair.pl/wp-content/uploads/Formularz-odstapienia-od-umowy.docx. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

13.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym taką umowę – w zakresie towarów objętych odstąpieniem – uważa się za niezawartą.

13.4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia ROSENBERG POLSKA towaru objętego odstąpieniem od umowy, a ROSENBERG POLSKA zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność za towary objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez ROSENBERG POLSKA.

13.5. Klient ma obowiązek zwrócić towar objęty odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że towar zostanie odesłany przed jego upływem na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13.7. Zwrotu płatności za towar objęty odstąpieniem od umowy ROSENBERG POLSKA dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. ROSENBERG POLSKA zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy:

(a) ROSENBERG POLSKA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ROSENBERG POLSKA utraci prawo odstąpienia od umowy;
(b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(f) Klient wyraźnie żądał, aby ROSENBERG POLSKA przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli ROSENBERG POLSKA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

13.9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacji określonej w pkt. 13.8. Regulaminu będzie bezskuteczne wobec ROSENBERG POLSKA.

13.10. Do niniejszego Regulaminu dołącza się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Treść ww. pouczenia dostępna jest również na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://wellisair.pl/wp-content/uploads/Pouczenie-o-prawie-odstapienia-od-umowy-dla-konsumentow.docx

14. Reklamacje towarów z tytułu rękojmi

14.1. W zakresie sprzedaży realizowanej na rzecz Klientów będących konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumenta ROSENBERG POLSKA ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następnych). W zakresie sprzedaży realizowanej na rzecz Klientów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdy nie występują oni jako przedsiębiorcy na prawach konsumenta, rękojmię za wady fizyczne i prawne wyłącza się.

14.2. Za wadę fizyczną nie uznaje się wad nieistotnych ani drobnych wad opakowania (np. zagięcia na opakowaniach, nieidealna gładkość opakowania, zabrudzenia opakowania), jeżeli nie ma to wpływu na jego zawartość, a więc ilość i właściwości zakupionego towaru.

14.3. Klient, o którym mowa w pkt. 14.1 niniejszego Regulaminu, uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej towaru, jeśli towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

(a) drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”;
(b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl, w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”.

14.4. Reklamacja musi zawierać:

(a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta – również NIP;
(b) dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
(c) dane dotyczące wykrytej wady towaru: wskazanie towaru, którego dotyczy wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
(d) oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad albo odstąpienie od umowy;
(e) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

14.5. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury).

14.6. Brak poszczególnych informacji lub dowodu zakupu towaru, o których mowa w pkt. 14.4-14.5 Regulaminu, może utrudnić rozpatrzenie reklamacji po stronie ROSENBERG POLSKA. W takiej sytuacji ROSENBERG POLSKA zwróci się do Klienta z wezwaniem do usunięcia braków. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.

14.7. Reklamację można złożyć przy użyciu formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępne wersje: dla konsumentów oraz przedsiębiorców). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykładową formę złożenia reklamacji, która nie jest obowiązkowa dla Klienta. ROSENBERG POLSKA rekomenduje jednak użycie ww. formularza, gdyż może to usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji. Nie wpłynie to jednak na skuteczność reklamacji. Wersje elektroniczne ww. formularza dostępne są na stronie Sklepu internetowego pod adresem:

(a) wersja dla konsumentów: Formularz reklamacji dla konsumentów
(b) wersja dla przedsiębiorców: Formularz reklamacji dla przedsiębiorców

14.8. Klient w ramach uprawnień z tytułu rękojmi ma prawo żądać od ROSENBERG POLSKA:

(a) wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad albo
(b) naprawy wadliwego towaru; albo
(c) obniżenia ceny za wadliwy towar; albo
(d) odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży i zwrotu zapłaconych środków na rachunek bankowy.

14.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (o czym mowa w niniejszym pkt. 14 Regulaminu), zobowiązany jest dostarczyć ROSENBERG POLSKA towar na koszt ROSENBERG POLSKA na następujący adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.

14.10. ROSENBERG POLSKA rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji ROSENBERG POLSKA.

15. Gwarancja i reklamacje towarów z tytułu gwarancji

15.1. Towary sprzedawane w ramach Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta, jeśli taka informacja znajduje się na stronie produktu w Sklepie internetowym, a Klientowi została wydana karta gwarancyjna, w której zawarte zostały szczegóły udzielonej gwarancji, w tym dane producenta, okres trwania gwarancji, wyłączenia i ograniczenia gwarancji, zasady dostarczenia towaru itp.

15.2. Roszczenia Klienta z tytułu gwarancji przysługują mu wobec producenta, nie zaś ROSENBERG POLSKA. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.

15.3. Reklamacja musi zawierać:

(a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta – również NIP;
(b) dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
(c) dane dotyczące wykrytej wady towaru: wskazanie towaru, którego dotyczy wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
(d) oświadczenia lub jednoznacznego wskazania, że reklamacja składana jest z tytułu gwarancji;
(e) oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad albo zwrot kosztów;
(f) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

15.4. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury).

15.5. Klient w ramach uprawnień z tytułu gwarancji ma prawo żądać od gwaranta:

(a) wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad albo
(b) naprawy wadliwego towaru; albo
(c) obniżenia ceny uiszczonej przez Klienta za wadliwy towar; albo
(d) zwrotu zapłaconych środków na rachunek bankowy.

16. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

16.1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia ROSENBERG POLSKA reklamacji w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z narzędzi i funkcjonalności Sklepu internetowego.

16.2. Reklamacje można zgłaszać:

(a) drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja usług elektronicznych”;
(b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl, w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja usług elektronicznych”.

16.3. W reklamacji Klient powinien podać login Konta Klienta, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (jeśli reklamacja składana jest pisemnie), a także szczegółowo opisać sprawę.

16.4. ROSENBERG POLSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

16.5. W przypadku braków w reklamacji ROSENBERG POLSKA wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.

17. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną

17.1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Rezygnacja może nastąpić w jednej z następujących form:

(a) mailowej – poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro@wellisair.pl oświadczenia o rezygnacji z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną wraz z danymi pozwalającymi na identyfikacji danej usługi;
(b) pisemnej – poprzez przesłanie na adres siedziby ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa oświadczenia o rezygnacji z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną wraz z danymi pozwalającymi na identyfikacji danej usługi.

17.2. ROSENBERG POLSKA ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, gdy podczas korzystania z danej usługi Klient narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. Klient jest informowany drogą elektroniczną o zaprzestaniu świadczenia określonej usługi wraz z podaniem powodu takiej decyzji ze strony ROSENBERG POLSKA. Zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną w tym przedmiocie skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta. Z chwilą tą rozwiązuje się dotychczasowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

17.3. W zakresie składania zamówienia w ramach Sklepu internetowego możliwa jest rezygnacja z tej usługi w zakresie właściwym dla odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu.

17.4. Rezygnacja lub zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed taką rezygnacją lub zaprzestaniem świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności na realizację i rozliczenie zamówień dokonanych przed rozwiązaniem umowy.

18. Ochrona danych osobowych

18.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa (KRS: 0000211166).

18.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się poprzez kontakt drogą pisemną (kierując pismo na adres siedziby ROSENBERG POLSKA Sp. z o.o.: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa), elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@wellisair.pl) oraz telefonicznie pod numerem: +48 604 822 658.

18.3. ROSENBERG POLSKA zbiera dane Klientów obejmujące:

(a) dane podane w formularzu rejestracji Konta Klienta – obejmujące adres e-mail;(b) dane dobrowolnie wprowadzone do Konta Klienta – obejmujące dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), adresowe (adres rozliczeniowy/ do wysyłki) oraz kontaktowe (adres e-mail);
(c) dane podane w formularzu zamówienia – obejmujące: imię i nazwisko, kraj/ region miejsca doręczenia, adres zamieszkania/ do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: nazwa i adres siedziby firmy, a także NIP;
(d) dane podane w formularzach odstąpienia od umowy oraz reklamacyjnych – obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców również dane firmy i NIP;
(e) dane podane w treści ewentualnych roszczeń – obejmujące dane: identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), adresowe (adres zamieszkania, korespondencyjny, siedziby firmy), kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz inne, przekazane nam dobrowolnie w treści roszczenia.

18.4. ROSENBERG POLSKA może również przetwarzać dane Klientów obejmujące informacje zawarte w plikach cookies oraz logach serwerowych, w związku z korzystaniem z witryny internetowej, w ramach której funkcjonuje Sklep internetowy. Informacje o wykorzystaniu plików cookies oraz przetwarzaniu logów serwerowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wellisair.pl/polityka-prywatnosci/

18.5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji Konta Klienta są przetwarzane w celu założenia oraz obsługi Konta Klienta oraz umożliwienia Klientowi korzystania z utworzonego Konta Klienta i jego funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te są wymagane dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której tworzone jest Konto Klienta, i będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi dokonanie procesu rejestracji Konta Klienta.

18.6. Dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do Konta Klienta są przetwarzane w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności konta Klienta, takich jak: opracowanie i udostępnienie Klientowi zestawień i informacji, dysponowanie danymi do realizacji zamówień oraz innych. Przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich brak nie będzie powodował negatywnych skutków dla Klienta. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego, chyba że wcześniej zostaną usunięte przez Klienta albo w ich zakresie Klient cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

18.7. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zamówienia, tj. umowy sprzedaży zamówionych towarów, dokonanego w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych ciążących na ROSENBERG POLSKA jako sprzedającym, głównie obowiązków wynikających z prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia, obsługi korespondencji i złożonych reklamacji, realizacji zwrotów lub innych praw Klienta oraz ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z realizacją zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych niezbędne jest do realizacji i rozliczenia zamówienia, a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, głównie podatkowych. Brak ich podania skutkować będzie niezawarciem umowy sprzedaży towaru. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (do 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym umowa sprzedaży towaru została zawarta), a w ograniczonym, lecz niezbędnym zakresie – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na tle zawartej umowy.

18.8. Dane osobowe Klienta podane w formularzu odstąpienia od umowy, formularzu reklamacyjnym bądź treści roszczeń zgłoszonych ROSENBERG POLSKA będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ROSENBERG POLSKA oraz Klienta, tj. realizacji treści ich oświadczeń lub żądań, podjęcia czynności niezbędnych do realizacji ww. interesów, kontaktu, obsługi korespondencji oraz rozpatrzenia i obrony zgłoszonych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne dla wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszonej przez Klienta; brak podania tych danych prowadził będzie do braku możliwości ustalenia tożsamości Klienta bądź podjęcia kontaktu z Klientem i odmowy podjęcia działań przez ROSENBERG POLSKA. Podanie innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zamknięcia sprawy, tj. całkowitej realizacji interesu lub żądania Klienta bądź zakończenia postępowania w sprawie realizacji zgłoszonych roszczeń.

18.9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z ROSENBERG POLSKA przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w pkt. 18.5-18.8 Regulaminu. Z takimi podmiotami (odbiorcami danych) ROSENBERG POLSKA ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, która określa zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych na zlecenie ROSENBERG POLSKA, chyba że podmiot działa jako odrębny administrator danych osobowych, uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta. Przekazanie danych takim podmiotom związane jest wyłącznie z realizacją celów przetwarzania danych osobowych przez ROSENBERG POLSKA. Do odbiorców danych należy w szczególności zaliczyć podmioty świadczące na rzecz ROSENBERG POLSKA:

(a) usługi informatyczne;
(b) usługi w zakresie hostingu;
(c) usługi prawne, consultingowe oraz z zakresu doradztwa podatkowego;
(d) usługi księgowe;
(e) usługi audytorskie;
(f) usługi spedycyjne, przewozowe, kurierskie itp.

18.10. Osoby, których dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, mają prawo do:

(a) dostępu do danych osobowych;
(b) sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
(c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
(d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego;
(e) przeniesienia danych do innego administratora danych;
(f) niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (ROSENBERG POLSKA informuje, że Klient nie podlega takim decyzjom);
(g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18.11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ROSENBERG POLSKA możliwy jest kontakt pisemny kierowany na adres: Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl.

19. Prawa własności intelektualnej

19.1. Wszelkie treści dostępne na stronie Sklepu internetowego, w tym teksty, zdjęcia, grafiki oraz logotypy, ROSENBERG POLSKA oraz podmiotów z Grupy ROSENBERG, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do tej treści, a w przypadku treści stanowiących własność przemysłową – wszelkie prawa własności przemysłowej określone w obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem pkt. 19.2-19.3 Regulaminu.

19.2. ROSENBERG POLSKA może zamieszczać w ramach Sklepu internetowego treści, z których korzysta w ramach posiadanych licencji, na zasadach wynikających z takich licencji.

19.3. W przypadku gdy prawa do określonej treści dostępnej w Sklepie internetowym nie przysługują ROSENBERG POLSKA, lecz podmiotowi trzeciemu (z wyłączeniem podmiotów z Grupy ROSENBERG), treść taka będzie oznaczona w Sklepie internetowym jako treść innego podmiotu. Wykorzystanie takiej treści w Serwisie odbywa się w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

19.4. Treści, o których mowa w pkt. 19.1-19.3 Regulaminu objęte są ochroną prawną wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

19.5. Jakiekolwiek wykorzystanie treści dostępnych na stronie Sklepu internetowego do celów innych niż związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub użytkiem osobistym bądź prowadzoną działalnością gospodarczą bez zgody ROSENBERG POLSKA albo podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) jest zabronione. Działanie bez zgody ROSENBERG POLSKA bądź ww. podmiotu stanowić będzie naruszenie ich praw i spotka się z odpowiedzialnością prawną.

20. Siła wyższa i okoliczności niezależne

20.1. ROSENBERG POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji jego zobowiązań, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od ROSENBERG POLSKA, w szczególności okoliczności leżące po stronie Klienta albo opóźnienia w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

20.2. Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od ROSENBERG POLSKA i Klienta, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, anomalia klimatyczne, wojny, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne decyzje władz państwowych, strajki z wyłączeniem strajków pracowników stron umowy, sabotaże, embarga, restrykcje importowe i eksportowe, blokady dróg, promieniowanie radioaktywne lub skażenia przez radioaktywność, niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dostawców, od których zależy realizacja umowy, utrudnienia w dostawie towarów po stronie dostawcy albo niemożność dokonania dostawy przez dostawcę.

20.3. Przez „siłę wyższą” rozumie się również zmianę sytuacji rynkowej bądź warunków handlowych ROSENBERG POLSKA z podmiotami współpracującymi z ROSENBERG POLSKA oraz inne okoliczności zewnętrzne, niezależne od ROSENBERG POLSKA, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację przez ROSENBERG POLSKA umowy, a którym to ROSENBERG POLSKA nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie dostawcy towarów, wpływając na zmianę terminów ich dostawy.

20.4. W przypadku zaistnienia siły wyższej ROSENBERG POLSKA niezwłocznie powiadomi Klienta pisemnie lub drogą elektroniczną o okolicznościach stanowiących siłę wyższą oraz nowych, przewidywanych terminach realizacji umowy.

20.5. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja umowy stanie się całkowicie niemożliwa, ROSENBERG POLSKA przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

21. Rozstrzyganie sporów

21.1. Prawem właściwym dla umów zawieranych wskutek dokonania zamówienia w ramach Sklepu internetowego jest prawo polskie.

21.2. Wszelkie spory wynikające z umowy zawieranej wskutek dokonania zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub na tle takiej umowy rozstrzygane będą przed sądem polskim właściwym miejscowo dla siedziby ROSENBERG POLSKA. Powyższe nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.

21.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, – https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
– www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

21.4. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Klientem a ROSENBERG POLSKA, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

21.5. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

21.6. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a ROSENBERG POLSKA:

(a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a ROSENBERG POLSKA przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
(b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

21.7. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: ih_warszawa@wiih.org.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

21.8. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

21.9. Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

21.10. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

21.11. We wszelkich sprawach związanych z obsługą Klienta, funkcjonowaniem Sklepu internetowego bądź realizacji zamówień Klient może kontaktować się z ROSENBERG POLSKA drogą mailową, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wellisair.pl.

22. Załączniki

Do niniejszego Regulaminu dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

(a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
(b) Załącznik nr 2 – Wzór formularza o odstąpieniu od umowy;
(c) Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacyjnego (Konsument, Przedsiębiorca).

23. Postanowienia końcowe

23.1. Klient nie ma prawa przypisać lub przekazać osobie trzeciej praw i zobowiązań wynikających z umowy zawartej wskutek dokonania zamówienia w ramach Sklepu internetowego, chyba ROSENBERG POLSKA wyrazi na to zgodę.

23.2. Klient nie może dokonywać żadnych potrąceń, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec ROSENBERG POLSKA, chyba że Klient uzyska w tym zakresie uprzednią zgodę ROSENBERG POLSKA w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

23.3. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie wszelkich warunków handlowych Klienta, uznawanych, wydanych lub stosowanych przez Klienta, nawet jeśli ROSENBERG POLSKA nie sprzeciwi się im wyraźnie lub, nie zważając na przeciwstawne lub odmienne od postanowień niniejszego Regulaminu warunki handlowe Klienta, wykona świadczenie bądź przyjmie świadczenie Klienta.

23.4. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszej umowy. W takim przypadku postanowienia nieważne lub nieskuteczne zastępuje się odpowiednimi postanowieniami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

23.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://wellisair.pl/regulamin/

23.6. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu internetowego w formie umożliwiającej pozyskanie (pobranie), odtwarzanie u utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej poprzez Sklep internetowy następuje wskutek przesłania drogą elektroniczną na podany w zamówieniu przez Klienta adres e-mail treści takiej umowy.

23.7. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) oraz dokonania jego wydruku.

23.8. Wszelkie umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

23.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz RODO.

23.10. ROSENBERG POLSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści takich zmian Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego, gdzie znajduje się hiperłącze (link) do treści Regulaminu, wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z udostępnieniem nowej treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wiadomość ta pozostaje widoczna na ww. stronie przez okres 14 kolejnych dni lub dłużej. W przypadku zmian Regulaminu w zakresie usług elektronicznych świadczonych przez ROSENBERG POLSKA (korzystanie z Konta Klienta oraz newsletter) Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o takich zmianach drogą elektroniczną na zarejestrowany w Koncie Klienta adres e-mail. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Klient nie wypowie umowy o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną.