Rodniki hydroksylowe

Rodniki hydroksylowe

Rodniki hydroksylowe w ogromnym stopniu przyczyniają się do oczyszczania powietrza naszej planety. Dla przypomnienia – hydroksyle wytwarzają się wówczas, gdy światło ultrafioletowe reaguje z parą wodną (H2O) i ozonem (O3), w dolnych i górnych partiach atmosfery. Najnowsze dowody naukowe sugerują, że tropikalne regiony naszej planety są szczególnie ważne dla ich produkcji. Dobowe cykle ich wytwarzania można zaobserwować na stronach NASA Earth Observatory (link).

 

W ramach reaktywnych form tlenu (RFT) rodniki hydroksylowe (OH), stosowane w małych stężeniach, mogą być wykorzystywane do działania biobójczego na wirusy, bakterie, alergeny i pleśń, w celu erozji wszelkich związków organicznych znajdujących się w powietrzu i zamienić je w minerały lub nieszkodliwe rozpuszczalne w wodzie związki organiczne.


Rodnik hydroksylowy OH jest najważniejszym naturalnym utleniaczem
w składzie chemicznym troposfery Ziemi. Cząsteczka ta jest często nazywana „detergentem” atmosfery, ponieważ reaguje z dużą liczbą zanieczyszczeń, rozpoczynając proces oczyszczania. Odgrywa również ważną rolę w eliminacji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan.

Zaawansowane procesy utleniania (AOP) są szczególnie skuteczne, ponieważ są w stanie zniszczyć zanieczyszczenia bez koncentracji lub przenoszenia szkodliwych substancji do otaczającego środowiska. Pozwala to na całkowitą lub prawie całkowitą mineralizację wszystkich zanieczyszczeń organicznych, co oznacza, że ogromna większość związków ulega zniszczeniu. Zwłaszcza w przypadku związków nieulegających biodegradacji, takich jak związki chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle (PCBs), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (policykliczne węglowodory aromatyczne; w skrócie WWA lub PAH) itp. Jest to wyjątkowo czysta i bezpieczna technologia.

 
 

Rodniki hydroksylowe mają znaczącą przewagę w porównaniu z 3 głównymi chemicznymi środkami dezynfekującymi, które są wytwarzane przy użyciu: chloru, alkaliów i alkaliów amonowych:

Brak selektywności, jeśli chodzi o mikroorganizmy chorobotwórcze, ze względu na wysoki potencjał utleniania 2,8 V (nieco mniej niż w przypadku fluoru 3,08 V).
Czas przetwarzania OH jest bardzo krótki. Szybkość reakcji chemicznej OH jest 107 razy większa niż w przypadku innych utleniaczy, takich jak ozon, nadtlenek lub chlor.
Uważa się je za „Eko utleniacze”, ponieważ rodniki hydroksylowe w naturalny sposób rozkładają się na wodę (H2O) i tlen (O2), nie pozostawiając żadnych resztkowych utleniaczy po zakończeniu ich reakcji biochemicznych.

Wellisair oczyszcza i dezynfekuje powietrze i powierzchnie za pomocą rodników hydroksylowych, które w kontakcie z zanieczyszczeniami reagują w następujący sposób:

Zamieniając je w cięższe cząsteczki, które automatycznie opadają na ziemię.
Rozkładają cząsteczki zawieszone w powietrzu.

Po rozpoczęciu procesu utleniania następuje efekt „wybuchu tlenowego”, który składa się z szeregu kaskadowych reakcji, w wyniku których powstaje więcej rodników hydroksylowych, a tym samym proces eliminacji wszelkich wirusów i bakterii ulega przyspieszeniu.

W ten sposób Wellisair wytwarza reakcję łańcuchową, która skutecznie oczyszcza i dezynfekuje powietrze i wszelkie powierzchnie do 50-60m2.

Wellisair działa poprzez ostrożne rozpraszanie znormalizowanych ilości terpenów, takich jak D-limonen lub nadtlenek wodoru (H2O2) z wewnętrznego wkładu, który reaguje z kontrolowaną emisją ozonu w niskich stężeniach (<0,02 ppm), aby stale wytwarzać nieszkodliwe dla zdrowia rodniki hydroksylowe.

Emisja ozonu emitowana przez urządzenie Wellisair, jest certyfikowana certyfikatem UL (wydanym przez zewnętrzne laboratorium), jest niższa od stężenia granicznego ustalonego przez WHO w jej dopuszczalnych Wartościach Emisji (ELV) w 2020 r. Dla ogółu społeczeństwa w przypadku ekspozycji na w/w do 8 godzin.

Dlatego jest to bezpieczna, skuteczna i nieszkodliwa metoda szybkiej eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych zawieszonych w powietrzu lub osadzonych na dowolnych powierzchniach.